All for Joomla All for Webmasters
Kütahya & Bölgenin
  • Güvenilir
  • Tecrübeli
  • Deneyimli
Firması Olan Atlı Grup Her Zaman Hizmetinizde...

Çevresel Ölçümler

EMİSYON ÖLÇÜMLERİ VE ANALİZLERİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki analizler laboratuarımızda gerçekleşmektedir. Laboratuarımız tarafından ayrıca Deneme Yakması Ölçümleri, Tehlikeli Atık Yakma Tesisi Ölçümleri, Tıbbi Atık Yakma Tesisleri Ölçümleri hizmetleri de verilmektedir.
29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken izin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik, 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, 6/10/2010 tarihli ve 27721 sayılı Atıkların Yakılmasına ilişkin Yönetmelik ve 8/6/2010 tarihli ve 27605 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliğine dayanılarak Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği hazırlanmıştır. Bu tebliğ kapsamında yer alan tüm analizler laboratuarımızda yapılmaktadır.

HAVA KALİTESİ ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ

Laboratuarlarımız, hava kalitesinin ölçüm, analiz ve modellenmesi konularında, tüm ihtiyacınıza çözümler sunmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Hava Kalitesi Değerlendirme Ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamındaki analizler laboratuarımızda gerçekleşmektedir. Ayrıca yönetmelik tarafından istenen Uluslararası kabul gören modellere kısa ve uzun vadeli modelleme ( Calpuff, Aermod EPA ISCLT ve EPA ISCST ) çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan A ve B tipi sertifikaya sahip personellerimiz tarafından gürültü ölçümleri yapılmakta, izne tabi tesisler için akustik rapor, çevresel gürültü değerlendirmesi raporları, ÇED kapsamına akustik raporları hazırlanmaktadır. Hazırlanan rapor sonuçlarına göre profesyonel programlarla detaylı gürültü haritaları hazırlanmaktadır.
04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile 11.01.1974 tarih ve 14765 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ( İSİGT ) uyarınca gürültü ölçümleri gerçekleştirilmektedir.

TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanan 23.12.2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Titreşim Yönetmeliği ve 14765 sayı ile 11.01.1974 tarihinde yürürlüğe giren İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ( İSİGT ) uyarınca çalışma ortamlarında maruz kalınabilecek titreşimlerin ölçümleri gerçekleştirilmektedir.
Ayrıca Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Çerçevesinde Maden Ve Taş Ocakları İle Benzeri Alanlarda Patlatma Titreşim Ölçümleri, İnşaatlarda Kazık Çakma Ve Benzeri Titreşim Ölçümleri, Binalarda, Bina İçindeki Makine Ve Teçhizatın Yaratacağı Titreşimlerin Ölçümleri, Hidroelektrik Santralleri (HES) ve Rüzgar Santrallerinde titreşim ölçümleri gerçekleştirilmektedir.

SU-ATIK SU, KULLANIM SUYU VE YÜZEYSEL SU ANALİZLERİ

Laboratuarımızda atık su, deniz suyu, yüzeysel sular, kullanma suyu gibi tüm su numunelerinin analizleri gerçekleştirilmektedir. Numuneleriniz yetkili numune alma personelleri tarafından alınarak, uygun süre ve saklama koşullarında laboratuara taşınmakta ve yetkili analistler tarafından analiz edilmektedir.

DENİZ SUYU ANALİZLERİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo – 4 de yer alan tüm deniz suyu analizleri laboratuarımızda gerçekleştirilmektedir.

Deniz Suyu Analizleri
Deniz Kirlilik Çalışmaları

TOPRAK VE ARITMA ÇAMURU ANALİZLERİ

Evsel ve Kentsel atık sularının arıtılması sonucu ortaya çıkan arıtma çamurlarının toprağa, bitkiye, hayvana ve insana zarar vermeyecek şekilde, toprakta kontrollü kullanımına ilişkin ‘Evsel Ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik’ kapsamındaki numune alma, ölçüm ve analizler laboratuarımızda yapılmaktadır.
Toprak kirliliğinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaların ve sektörlerin tespiti, kayıt altına alınması, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ve izlenmesine ilişkin ‘Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik’ kapsamındaki numune alma, ölçüm ve analizler laboratuarımızda yapılmaktadır.

TEHLİKELİ ATIK, KATI ATIK VE ARITMA ÇAMURU ANALİZLERİ

Atık su arıtma tesislerinden kaynaklanan arıtma çamurlarının veya prosesten kaynaklanan tehlikeli atıkların, düzenli depolama tesislerine depolanabilme kriterleri sınıfları:

İnert Atık
Tehlikesiz Atık
Tehlikeli Atık

İle ilgili olarak eluatta ve orijinal numunede ,’Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-11 A’ ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik kapsamında ‘Ek-2’ yer alan tüm parametrelerin analizleri ve uygunluk testleri modern analitik laboratuarımızda yapılmaktadır.

Atıkların Depolanabilme Kriter Analizleri
Tehlikeli Atıkların Atık Yakma Tesisine Alınabilmesi İçin Gerekli Analizler

ATIK YAĞ ANALİZLERİ

Atık yağ üreticisi olan tüm sanayi kuruluşları atık yağlarını; çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesini önlenmekle yükümlüdürler.
Ayrıca bu kuruluşlar atık yağlarının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden geçici depolanması, taşıması ve bertaraf edilmesi ile ilgili programlar belirlerler.
Atık yağ üreticileri, ürettikleri yağların geri kazanılıp kazanılamayacağı veya ilave yakıt olarak kullanılıp kullanamayacağını veya tehlikeli atık bertaraf tesisinde yakılmasının gerekli olup olmadığını belirlemek için “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” EK-1 kapsamında analizler yaptırırlar.
Atık yağların ‘’ I. Sınıf, II. Sınıf ve III. Sınıf kategorilerinin belirlenmesi’’ ile ilgili yönetmelikte yer alan parametrelerin tamamı laboratuarımızda analiz edilmektedir.

ATLI GRUP Sürekil Kendisini
  • Yenileyen
  • Geliştiren
Bir Firmadır. İhtiyaçlarınızı Tek Noktadan Çözebilirsiniz...