All for Joomla All for Webmasters
Kütahya & Bölgenin
  • Güvenilir
  • Tecrübeli
  • Deneyimli
Firması Olan Atlı Grup Her Zaman Hizmetinizde...

İş Güvenliği Uzmanlık Hizmetleri

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ KAPSAMINDA VERİLECEK BAŞLICA
HİZMET, GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLER

A)Mevzuata Uygunluk;

4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İSG Tüzüğü ve bunlara bağlı yönetmelikler ile İSG mevzuatlarında yer alan hükümlerin yerine getirilmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak ve uygulamaların takibini yapmak.

Adli ve idari yetkililerin sorgulama ve denetimlerinde noksansız görülecek biçimde, Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun olarak çalışma dosyalarını hazırlayarak, mevzuat gereği istenilen tüm bürokratik işlemlerin tamamlanmış vaziyette muhafaza edilmesini sağlamak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yayınlanacak yönetmelik, tebliğ ve İSG mevzuatında yapılan değişiklikler, güncelleme ve iptaller, hakkında işvereni bilgilendirmek ve yeni mevzuat koşullarına göre gerekli hazırlıkların yapılmasını sağlamak.

B) Rehberlik ve Danışmanlık;

İşyeri amirlerine İSG konusunda danışmanlık yapmak, İşyeri amirlerinin konu ile ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek.

İşin ve işyerinin özelliklerine uygun olarak tehlikeleri kaynağında yok etmeye yönelik tedbirlere öncelik vererek gerekirse ölçümlere dayalı değerlendirme yapmak, alınması gerekli güvenlik önlemleri konusunda, çalışanların veya temsilcilerinin görüşünü de alarak işverene önerilerde bulunmak ve uygulamaların takibini yapmak.

Meslek hastalığı ve iş kazası ile İSG konularındaki eksikliklerde yasal mevzuat gereği yapılması gereken hususların gerçekleşmesinde işverene yardımcı olmak, gerçekleşebilecek cezai ve hukuki süreçlerde, işverene ve gerektiğinde işveren avukatlarına danışmanlık yapmak.

C) Sağlık Güvenlik Planı & Dokümanı Hazırlanması;

Sağlık ve Güvenlik Planı/Dokümanı hazırlamak. İş sağlığı ve güvenliği sistemi, işe giriş işlemleri. Acil durum müdahale planı, yıllık eğitim planı, değerlendirme raporu, meslek hastalığı, iş kazası, yasal mevzuat, iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile risk değerlendirme konularını kapsamaktadır.

D) İç Yönetmelik Hazırlanması;

Görevlendirilecek işyeri yetkilileri ile birlikte işyerinin niteliğine uygun bir İSG iç yönetmelik taslağı hazırlamak işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve iç yönetmeliğin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak.

E) Risk Değerlendirmesi;

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 10. Bu kapsamda, hizmet verilen işyerlerinde çalışanlara risk değerlendirme eğitimleri vererek bilgilendirmek. Çalışanların risk değerlendirme ekiplerinde görev almalarını önererek çalışanlarla birlikte iş yerinin, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk analizlerinin yapılmasını sağlamak. Alınacak önlem ve tedbirleri tespit etmek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak. İşvereni bilgilendirmek, risk analiz dosyasını bir kitapçık halinde hazırlamak.

Acil Durum Planları, Yangınla Mücadele Ve İlk Yardım;

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 11 Bu kapsamda, Risk değerlendirme sonuçlarını da dikkate alarak, ani veya yakın tehlike durumları ve kazaların potansiyelini tanımlayan ve bunlara ilişkin risklerin nasıl önleneceğini gösteren acil durum eylem planlarını hazırlamak ve gerekli tatbikatların yapılmasını işverene önererek tatbikatlarda yer almak.

F) İş sağlığı ve Güvenliği Kurulları;

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 22

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Yükümlülüğü

İş sağlığı ve güvenliği kurulları, yapacakları tekliflerde, bulunacakları tavsiyelerde ve verecekleri kararlarda işyerinin durumunu ve işverenin olanaklarını göz önünde bulundururlar.
Kurul üyeleri, görevleri nedeniyle öğrendikleri mesleki tekniklere ve çalışma metotlarına ilişkin sırları gizli tutmak zorundadırlar.
Kurullar, iş sağlığı ve güvenliğini denetime yetkili iş müfettişlerinin işyerlerinde yapacakları çalışmaları kolaylaştırmak ve onlara yardımcı olmakla yükümlüdür
İşveren veya işveren vekili, toplantı için gerekli yeri, araç ve gereçleri sağlamakla yükümlüdür.
İşveren veya işveren vekili, kurulca hazırlanan toplantı tutanaklarını, kaza ve diğer vakaların inceleme raporlarını ve kurulca işyerinde yapılan denetim sonuçlarına ait kurul raporlarını, iş müfettişlerinin incelemesini sağlamak amacıyla, işyerinde bulundurmakla yükümlüdür.
İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği kurullarında mevzuata uygun olarak verilen kararları uygulamakla yükümlüdür.
Bu Kapsamda,

Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler doğrultusunda çalışan sayısı 50 ve üzeri olan işyerlerinde Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulmasına yardımcı olma ve ataması yapılan kurul üyelerinin eğitim ve sertifikalarını düzenlemektedir.

İSG Kurulu oluşturulan işyerlerinde aylık İSG toplantılarının gündemini yazılı olarak belirlemek. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantılarında kurul sekreteri olarak görev yapmak. Kurul üyelerine işyerinin sağlık ve güvenlik durumu ile ilgili bilgi vermek ve önerilerde bulunmak.

Kurulda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve alınacak iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlerinin yapılmasını işverene öneride bulunarak karar defterine veya rapora yazarak tüm kurul üyeleri tarafından imzaya açılıp işveren veya işveren vekilinde yazılı olarak sunmak.

İSG Kurulu oluşturulmayan işyerlerinde İSG Uzmanı olarak tespitlerini tutanak halinde işyeri amirine sunmak.

Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak işyerlerinde verdiğimiz hizmetlerin konu başlıkları;

İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi
Sağlık gözetimi
Çalışanların bilgilendirilmesi
Çalışanların eğitimi
Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması
Çalışanların yükümlülükleri
Çalışan temsilcisi
Çalışma Ortamı Gözetimi
Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt
İlgili Birimlerle İşbirliği
İş Kazaları
Yıllık Çalışma Raporu
İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Tespit Edilen Diğer Etkenler.

ATLI GRUP Sürekil Kendisini
  • Yenileyen
  • Geliştiren
Bir Firmadır. İhtiyaçlarınızı Tek Noktadan Çözebilirsiniz...