All for Joomla All for Webmasters
Kütahya & Bölgenin
  • Güvenilir
  • Tecrübeli
  • Deneyimli
Firması Olan Atlı Grup Her Zaman Hizmetinizde...

Marka

MARKA NEDİR?

Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir. Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sağlamaz.

İŞLETME AÇISINDAN ÖNEMİ

Marka işletmenin ürünü olduğu için hem risk ve kar hem de rekabet avantajı bakımından anlamlı bir değere sahiptir. Bu bakımdan şu nedenlerle işletmenin karar alanında önemli yer tutar.
Marka, taklit, kopya vb. haksız rekabete karşı işletmeyi korur.
Güçlü markaların pazardaki hataları kolaylıkla affedilir. Çünkü tüketiciler güçlü markalara ikinci bir şans verir.
Marka talepler artmada işletmenin isminden daha etkileyici güce sahiptir. Güçlü marka müşteri bağlılığını arttıracağı için tüketicileri sürekli müşteri haline gelir.
Hiçbir tüketici ödediği malın boşa gitmesinden hoşlanmaz. Satın aldığı ürünün çevredekiler tarafından kötü bir ürün aldığından, fiziksel ve sinirsel maliyetlerin yüksek olması ürünün beklediği performansı göstermemesinden, ürünü satın aldığı zamanın gerektiğinden fazla almasından mutlu olmaz.
Tüketicilerin istediği malı kolayca bulmasını sağlar.
Marka, tüketicilerin korumasını sağlar.
Marka, tüketicilerin araştırma faaliyetlerini azaltır.
Tüketiciyi tatmin eder ve tüketiciyle işbirliği oluşturur.

MARKA TESCİL PROSEDÜRLERİ NELERDİR?

Başvuru Aşaması : Yapılan resmi ve/veya resmi olmayan ön araştırmalar sonucunda tescili mümkün olan markanın, talep eden özel veya tüzel kişi adına Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından müraacatı yapılarak gün/ay/yıl ve saat/dakika/saniye itibariyle Türk Patent Enstitüsü nezdinde Marka Siciline kayıt edilir.

İnceleme Aşaması :Yapılan tescil başvurusu Türk Patent Enstitüsü uzmanları tarafından incelenerek, şekli ve uygunluk olarak tüm şartların yerine getirildiğine kanaat getirilirse, Resmi Markalar Bülteni’nde yayınlanmasına karar verilir.

Yayın Aşaması : Kabul edilen markalar Türk Patent Enstitüsü tarafından her ay yayımlanan Resmi Markalar Bülteni’nde ilana çıkar. Yayın süresi 3 ay olup 3. şahısların itirazına açıktır.

Tescil Aşaması : Belirtilen süre içerisinde 3. şahıslardan tescili talep edilen markaya herhangi bir itiraz gelmediği takdirde Türk Patent Enstitüsü markanın tesciline karar vererek, tescil belgesi düzenleme ücretinin yatırılmasını talep eder. Marka tescil işlemi 6-8 ay içinde tamamlanmış olur.

TESCİLLİ MARKANIN KORUMA SÜRESİ VE YENİLEME İŞLEMLERİ

Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde sonsuz sayıda yenilenebilir.

Yenileme talebinin yapılması koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içinde gerçekleştirilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi, ek ücret ödenmesi koşuluyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre uzatımı içinde de yapılabilir.

Yenileme süresi mevcut tescilin sona erdiği gün başlar. Yenileme sicile kayıt edilir ve yayınlanır. Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık süre içerisinde yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır.

MARKA DEVRİ NEDİR?

Marka devri; markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin tamamı veya bir kısmı üçüncü şahıslara devredilmesidir.
Mahkeme kararının sonucu olan devir hariç, markanın devri yazılı olarak noter huzurunda yapılır ve devir sözleşmesi taraflarca imzalanır. Markalar siciline kaydedilmeyen devir, üçüncü kişilere karşı marka hakkı olarak ileri sürülemez.

Tescilli bir markanın devri sırasında, devredenin, aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olan ve benzer mal veya hizmetler için tescilli başka markaları bulunuyorsa, bu markalarının da devredilmesi gerekir. Aksi halde devir işlemi Enstitü tarafından yapılmaz.

MARKA LİSANSI NEDİR?

Tescilli bir markanın kullanım hakkı (lisans) tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı veya tamamı lisans yoluyla üçüncü kişilere verilebilir.

Lisans inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir. İnhisari lisans söz konusu olduğu zaman, lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça kendisi de markayı kullanamaz.

Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa lisans sahipleri, lisanstan doğan haklarını üçüncü kişilere devredemez veya alt lisans veremez. Lisans hakkı alan kişi, markanın koruma süresinde markanın kullanılmasına ilişkin her türlü tasarrufta bulunabilir.

Marka sahibi, talimatlarıyla uygunluk içinde, lisans alan tarafından üretilen malın veya sunulan hizmetlerin kalitesini garanti edecek önlemleri alır.

Sözleşme şartlarının lisans alan tarafından ihlali halinde, tescilli bir markadan doğan haklar, lisans alana karşı, dava yoluyla ileri sürülebilir.

Lisans markalar siciline kayıt edilmediği sürece, iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.

TESCİLLİ MARKANIN HUKUKİ OLARAK SAĞLADIĞI HAKLAR NELERDİR?

Tescilli marka sahibi; Tescilli markanın tescil kapsamına giren aynı veya benzeri mal veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli markanın halk üzerinde karıştırılma ihtimali olan, tescilli markanın itibarından dolayı haksız kazanç elde edecek veya itibarına zarar verecek nitelikteki benzerlerini ve halk üzerinde tescilli marka ile karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin aynı veya benzeri mal veya hizmetlerde kullanılmasını önleme, Başkalarına devretme, Miras yolu ile intikal etme, Lisans verme, Rehin ve teminat olarak gösterilebilme gibi haklara sahiptir.
Bu tür haklar başvurular için de geçerlidir. Tescilsiz marka kullananlar, belirtilen bu haklardan yararlanamazlar.

ÜNVAN, NEVİ VE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR?

Marka sahibinin tescil sonrası unvanını, şirket neviini (çeşidini) ve adresini değiştirmesi durumunda, değişikliklerin markalar siciline işlenmesi gerekir.

Söz konusu değişiklikler ya marka sahibinin talebi üzerine yapılır, ya da marka sahibinin yeni bir marka başvurusu sırasında tespit edildiğinde, markalar sicilinde adına kayıtlı bulunan markalarının ve başvurularının tamamı üzerinde bu değişikliklerin yapılması Enstitü tarafından istenir ve yapılır. Bu tür değişiklikler marka tescil başvurularına da uygulanabilir.

TESCİLLİ MARKAYI KULLANMAMANIN SONUCU NEDİR VE MARKA TESCİLİ HANGİ HALLERDE İPTAL EDİLİR?

Tescilli bir markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir. Bu gibi durumlarda iptal yetkisi yetkili mahkemelere aittir.

MARKA HAKKI NASIL SONA ERER?

İki nedenle marka hakkı sona erer:
1.) Markanın süresi içinde yenilenmemesi
2.) Marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi.

MARKA HAKKINDAN VAZGEÇME NEDİR?

Marka sahibinin talebi üzerine, markanın kullanılacağı malların veya hizmetlerin tamamından ya da bir kısmından Enstitü’ye yazılı olarak müracaat edilerek vazgeçilebilir. Vazgeçme marka siciline kayıt tarihi itibariyle hüküm doğurur.

Marka siciline kayıt edilmiş hakların ve lisans sahiplerinin izni olmadıkça marka üzerinde, bir üçüncü kişi tarafından hak sahipliği iddia edilmekte ise, onun izni olmadıkça da marka hakkından vazgeçilemez.

Hizmetlerimiz;

* Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından markanızın ön araştırmasının yapılması
* Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından marka başvuru ve izlenmesi.
* Markanızda olan adres, ünvan ve nevi değişikliği işlemi
* Devir Sözleşmesinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi
* Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından Yıllık Harçların Ödenmesinin takibi işlem
Ayrıntılı bilgi için Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetlerine hemen ulaşarak uzman personelimizin size ayrıntılı bilgi vermesini isteyebilirsiniz.

ATLI GRUP Sürekil Kendisini
  • Yenileyen
  • Geliştiren
Bir Firmadır. İhtiyaçlarınızı Tek Noktadan Çözebilirsiniz...