All for Joomla All for Webmasters
Kütahya & Bölgenin
  • Güvenilir
  • Tecrübeli
  • Deneyimli
Firması Olan Atlı Grup Her Zaman Hizmetinizde...

Patent & Faydalı Model

PATENT NEDİR?

Buluş, “tarım dahil, sanayideki herhangi bir spesifik sorunun çözümü” olarak tanımlanır. Patent ise, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir. Geleneksel terminoloji ile sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan “patent hakkı”, özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendiren maddi olmayan bir mala ilişkin haktır.

Gelişen günümüz teknolojisine ayak uydurabilmek ve rekabetçi piyasa ortamında rakiplerden farklı olabilmek için firmalar ve şahıslar her geçen gün yeni buluşlar üretmekle birlikte insanların kullanımı için ürünleri daha fonksiyonel hale getirmek için birbirleriyle yarışmaktadırlar. Ancak buluşların; esas buluş sahibinin emeğinin başkaları tarafından izinsiz kullanılması, hak iddia etmesi ve taklit edilmesinin önüne geçilmesi için tescil ile korunması gerekmektedir.

Buluşlarınızı hem yurt içinde hem de yurtdışında Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri aracılığıyla tescil ettirerek koruyabilirsiniz.

PATENT VERİLEMEYECEK KONULAR VE BULUŞLAR NELERDİR ?

* Zihni yaratmanın tanınması,
* Buluş faaliyetinin özendirilmesi,
* Buluş sahibinin ödüllendirilmesi,
* Araştırma geliştirme sonuçlarının açıklanarak, teknik bilginin yaygınlaştırılması.
* Keşifler, bilimsel teoriler, matematik yöntemleri, zihni faaliyet ile ilgili ticari, mali ve ekonomik konular, şans oyunları, edebiyat ve sanat eserleri, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı buluşlar
* Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar;
* Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları;
* Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.
* İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.

BULUŞ NİTELİĞİNDE OLMASINA RAĞMEN, PATENT VERİLEMEYECEK BULUŞLAR:

* Konusu kamu veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.
* Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.

PATENT HAKKININ SONA ERMESİNİN SEBEPLERİ NELERDİR?

Patent hakkı;
1. Koruma süresinin dolması;
2. Patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi;
3. Yıllık ücretlerin ve ek ücretlerin öngörülen sürelerde ödenmemesi;
sebeplerinden birinin gerçekleşmesi ile sona erer.

FAYDALI MODEL NEDİR VE YARARLARI NELERDİR?

Türkiye’de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.

Faydalı model belgesi verilmesi işlemleri, patent verilmesine oranla, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir. Faydalı model koruması elde etme işlemlerinin basit ve ucuz olmasının, özellikle küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin ve araştırma kuruluşlarımızın buluş yapmalarını ve bunları sanayiye uygulamalarını özendireceği düşünülmüştür. Faydalı model koruması, tecavüz fiillerine karşı, patent korumasına oranla daha çabuk ve seri bir işlev görecek şekilde düzenlenmiştir.

PATENT VE FAYDALI MODEL ARASINDAKİ FARKLILIKLAR NELERDİR?

Bir buluşun patent alabilmesi için aranan 3 temel özellik :

yenilik,
buluş basamağı içermesi,
sanayiye uygulanabilir olmasıdır.

Patent bu 3 özelliğe sahip iken, Faydalı Model’de 2 nci özellik olan BULUŞ BASAMAĞI aranmaz.

Yani Faydalı Model’e konu olan ürünün yeni olması yeterlidir, buluş basamağı içermesi gerekmez. Bu anlamda Faydalı Model için “ufak patent” (petty patent) tabiri de kullanılmaktadır.

Patent ile Faydalı Model arasındaki diğer bir fark da koruma süresinde görülür. Patentin koruma süresi 20 yıl iken, Faydalı Modelin koruma süresi 10 yıldır.

Önemli farklardan birisi de Faydalı Model için araştırma ve inceleme yapılmasına gerek olmamasıdır. Oysa Patent belgesi alırken araştırma ve inceleme süreçlerinden hepsini tamamlamak gerekir.

TÜRKİYE’DE ALINAN BİR PATENT/FAYDALI MODEL BELGESİ TÜM DÜNYADA GEÇERLİ MİDİR?

Buluşların patentle korunması her ülkede geçerli olan ulusal yasalar çerçevesinde sağlanmaktadır. Yani, bir ülkede alınan patent sadece o ülkede geçerlidir. Bir buluşun farklı ülkelerde de korunması için, korunma istenen her ülkede patent başvurusunun yapılması zorunludur.

Tek bir başvuru ile birden fazla ülkede başvuru yapılması olanağını sağlayan Patent İşbirliği Anlaşması, Avrupa Patent Sözleşmesi gibi uluslararası anlaşmalar bulunmaktadır. Türkiye’de söz konusu anlaşmalara taraf olduğundan, bu anlaşmalar vasıtasıyla birden fazla ülkeye aynı anda başvuru yapabilmek mümkündür.

PATENT/FAYDALI MODEL BELGESİ İLE SAĞLANAN HAKLAR NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Patent/Faydalı model belgesi hakkı bir bedel karşılığında devredilebilir, lisans sözleşmesi yoluyla kiralanabilir. Ayrıca, bu hak veraset yoluyla varislere intikal ettirilebilir veya rehin edilebilir.
�Hizmetlerimiz;

* Patent ve faydalı model ön araştırma.
* Patent ve Faydalı Model teknik dosyasının Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından hazırlanması.
* Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından Patent ve faydalı model başvuru ve izlenmesi.
* Yurtdışında Patent tescil işlemleri.
* Adres, Ünvan ve Nevi Değişikliği İşlemi
* Devir Sözleşmesinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi
* Lisans Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi
* Veraset ve intikal
* İtiraz İşlemi (Patent bültenlerinde yayınlanan patent ve faydalı modellere karşı )
* Kütahya Atlıgrup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından Yıllık Harçların Ödenmesinin takibi işlem

ATLI GRUP Sürekil Kendisini
  • Yenileyen
  • Geliştiren
Bir Firmadır. İhtiyaçlarınızı Tek Noktadan Çözebilirsiniz...