All for Joomla All for Webmasters

Mevzuat

ÇEVRE MEVZUATI KAPSAMINDAKİ GENELGELER
1 Atıksu Arıtma / Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı 2012/9 [15/03/2012]
2 Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Genelgesi 2005-5 [14/06/2011]
3 Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi 2006/21 [29/06/2011]
4 Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Prosedürü Genelgesi 2008/13 [14/06/2011]
5 Tehlikeli Atık Taşınımı Genelgesi 2005/11 [18/07/2011]

ÇEVRE MEVZUATI KAPSAMINDAKİ TEBLİĞLER
1 Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği [26/04/2011]
2 Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği [20/03/2010]
3 Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği [17/06/2011 – 01/10/2013]
4 ÇED Yeterlilik Belgesi Tebliği [18/12/2009]
5 Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy Ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ [24/01/2007]
6 Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ [13/06/2009 – 09/04/2010]
7 Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği [12/10/2011]
8 Sera Gazı Emisyon Azaltımı Sağlayan Projelere İlişkin Sicil İşlemleri Tebliği [07/08/2010]
9 Sera Gazı Emisyon Azaltımı Sağlayan Projelere İlişkin Sicil İşlemleri Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ [22/10/2011]
10 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği [10/10/2009]
11 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ [12/05/2010]
12 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma Ve Analiz Metodları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ [12/05/2010]
13 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma Ve Analiz Metodları Tebliği [10/10/2009]
14 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma Ve Analiz Metodları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ [13/11/2010]
15 Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği [17/06/2011]

ÇEVRE MEVZUATI KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİKLER
1 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği [24/08/2011]
2 Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği [31/08/2004 – 03/03/2005 – 30/03/2010]
3 Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği [30/07/2008 – 31/07/2009 – 30/03/2010 – 05/11/2013]
4 Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik [05/07/2008]
5 Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik [26/03/2010]
6 Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik [06/10/2010]
7 Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik[27/10/2010]
8 Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik [06/10/2009 – 11/12/2009]
9 Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların Ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına Ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik [26/12/2008 – 29/08/2010 – 20/03/2011]
10 Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik [18/08/2010]
11 Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik [31.07.2012]
12 Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği [08/06/2010]
13 Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği [19/04/2005 – 30/03/2010]
14 Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik [11/11/2008 – 04/02/2009]
15 Çevre Düzeni Planlarının Yapılması Esaslarına Dair Yönetmelik [04/11/2000]
16 Çevre Denetimi Yönetmeliği [21/11/2008 – 22/10/2009 – 12/11/2010 – 16/08/2011]
17 Çevre Görevlisi Ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik [12/11/2010]
18 Çevre Gelirlerinin Takip Ve Tahsili İle Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik [03/04/2007]
19 Çevre Kanununa Göre Verilecek İdarî Para Cezalarında İhlalin Tespiti Ve Ceza Verilmesi İle Tahsili Hakkında Yönetmelik[03/04/2007]
20 Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik [29/04/2009 – 24/12/2009 – 24/02/2010]
21 Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik[14/09/2012]
22 Çevre Kanununun 29 Uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik [01/10/2010]
23 Çevre Kanununun 29 Uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik [28/03/2012]
24 Çevre Ölçüm Ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği [05/09/2008 – 31/07/2009]
25 Çevre ve Orman Bakanlığı Mahalli Çevre Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği [15/04/2004 – 16/02/2005]
26 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği [28/12/2011]
27 Çevre Ve Şehircilik Şûrası Yönetmeliği [20/10/2011]
28 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği [17/07/2008 – 14/04/2011 – 30/06/2011]
29 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği [04/06/2010 – 27/04/2011]
30 Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği [21/10/2006]
31 Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği [04/04/2009]
32 Elektrikli Ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik [30/05/2008]
33 Evsel Ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik [03/08/2010]
34 Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği [26/12/2004 – 31/12/2007 – 18/03/2010]
35 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği [18/03/2004 – 26/03/2010]
36 Hava Kalitesi Değerlendirme Ve Yönetimi Yönetmeliği [06/06/2008 – 05/05/2009]
37 İçme Suyu Elde Edilen Veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik [29/06/2012]
38 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği [13/01/2005 – 17/03/2005 – 14/05/2007 – 01/03/2008 – 07/02/2009 – 27/01/2010]
39 Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği [14/03/1991-03/04/1991-22/02/1992-02/11/1994-15/09/1998-25/04/2002-05/04/2005-26/03/2010]
40 Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği [08/01/2006]
41 Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği [04/09/2010]
42 Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik [30/12/2009 – 21/12/2010]
43 Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği [25/11/2006 – 30/03/2010]
44 Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik [27/12/2007 – 30/03/2010]
45 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği [03/07/2009 – 30/03/2010 – 10/10/2011 – 13/04/2012 – 16/06/2012 – 10/11/2012]
46 Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik [25/04/2012]
47 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği [31/12/2004 – 13/02/2008 – 30/03/2010 – 24/04/2011 – 25/03/2012]
48 Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği [17/05/2005 – 26/08/2010]
49 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği [05/11/2013]
50 Tehlikeli Maddeler Ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik[26/12/2008]
51 Tehlikeli Maddelerin Su Ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği [26/11/2005 – 31/12/2005 – 30/03/2010]
52 Tehlikeli Maddelerin Ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik [26/12/2008]
53 Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik [08/06/2010 – 14/06/2012]
54 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği [22/07/2005 – 30/03/2010 – 03/12/2011]
55 YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ [30/11/2012]
56 Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği [09/01/2006]
57 Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik [07/04/2012]

DİĞER
1 Asgari Fiyat Tarifesi – 2013 [01/02/2013]
2 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik [06/04/2004 – 21/02/2013 – 25/10/2013]
3 İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik [10/08/2005 – 19/03/2007 – 29/06/2010 – 23/05/2011 – 12/03/2012]
4 Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği [24/03/2000 – 29/09/2004 – 03/06/2010]
5 Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği [29/01/2009 – 12/05/2010]
6 Tüpler-Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) ile İlgili Tebliğ (TS EN 1442+A1) [16/10/2013]
7 Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti İle Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik [11/10/2013]

SAĞLIK BAKANLIĞI KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİKLER
1 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik [17/02/2005 – 31/07/2009 ]
2 Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelik [06/03/2011]
3 Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik[15/12/2011]

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİK, TÜZÜK VE TEBLİĞLER
1 6331 Nolu İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu [30/06/2012]
2 Ağır Ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği [16/06/2004 – 23/10/2004 – 07/03/2010]
3 Ağır Ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ [31/05/2009]
4 Ağır Ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ[03/10/2013]
5 Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik [10/06/2004]
6 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik [07/04/2004]
7 Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği [11/02/2004]
8 Gürültü Yönetmeliği [23/12/2003]
9 Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği [23/12/2003]
10 Geçici Veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği [15/05/2004]
11 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik [29/12/2012]
12 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik[31/01/2013 – 11/10/2013]
13 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği [27/11/2010]
14 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği – 2012 [29/12/2012]
15 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik [31/01/2013]
16 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik [18/01/2013]
17 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği [29/12/2012]
18 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği [26/12/2012]
19 İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ [29/03/2013]
20 İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü [11/01/1974]
21 İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik [27/11/2010]
22 Kanserojen Ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik [26/12/2003]
23 Kimyasal Maddelerle Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik [26/12/2003 – 19/10/2005 – 20/03/2008]
24 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği [29/11/2006]
25 Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ [06/04/2007]
26 Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ [11/03/2012]
27 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği [19/09/2013]
28 Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli Ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde Ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük[24/12/1973]
29 Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik [26/12/2003]
30 Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği [11/09/2013]
31 Titreşim Yönetmeliği [23/12/2003]
32 Tozla Mücadele Yönetmeliği [05/11/2013]
33 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği [05/10/2013]
34 Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü [12/09/1974]